Human Rights considerations in the Swedish AP-funds investments - A case study in the Business and Human Rights field

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Allmänna pensionsfonderna, oftast omnämnda som AP-fonderna, är de största förvaltarna id et allmänna inkomstpensionsystemet. Fonderna har i uppdrag att investera pensionssystemets buffertkapital och eftersträva en hög långsiktig avkastning för att bidra till en hög pension för framtida generationer. För att uppfylla sitt uppdrag investerar fonderna i tusentals företag runt om i världen. Under de senast åren har AP-fonderna mottagit mycket kritik för sina investeringar i företag som kränker mänskliga rättigheter genom sin verksamhet. Det faktum att företag och andra privata aktörer kan påverka mänskliga rättigheter negativt genom sin verksamhet har varit känt sedan länge. Det var dock inte förrän under mitten av 90-talet som man avvek från tidigare rådande konsensus som sa att stater ensamma bar ansvaret för att respektera och skydda mänskliga rättigheter. Sedan dess har utvecklingen av området “business and human rights” gått framåt och privata aktörers ansvar för att respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet är nu allmänt erkänt, även om omfattningen av ett sådant ansvar fortfarande debatteras. År 2011 tog utvecklingen ytterligare ett steg framåt när Human Rights Council enhälligt skrev under Guiding Principles on Business and Human Rights (UN Guiding Principles). Genom beslutet att skriva under UN Guiding Principles antog FNs medlemsländer för första gången en gemensam ståndpunkt för att motverka de negativa inverkan på mänskliga rättigheter som kopplats samman med företag och deras verksamhet. Uppsatsen utreder Sveriges och AP-fondernas ansvar för mänskliga rättigheter i situationer då kränkningar av mänskliga rättigheter kopplas samman med AP-fonderna genom deras investeringar. Med utgångspunkt i de internationella principer för business and human rights som framgår av UN Guiding Principles analyseras Sveriges och AP-fondernas sätt att hantera fondernas påverkan på mänskliga rättigheter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)