Soundscaping - An audible interpretation of literature

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Author: Guillermo Alvarez; Kristoffer Ramstrand; [2010]

Keywords: ;

Abstract:

Detta examensarbete är en studie i hur känslor kan förmedlas med hjälp av ljud och har som syfte att öka förståelsen kring känslopåverkan i samband med ljud, samt i detta fall kopplingen mellan ljud och visuella verk. Undersökningen kan användas i utbildningssyfte för musikproducenter, ljudläggare och konstnärer.

Problemformulering: Hur kan specifika ljudmiljöer utformas för att frammana bestämda känslor hos en lyssnare?

För att ta reda på vilka känslor vi skulle försöka förmedla med våra ljudmiljöer genomförde vi en kvalitativ textanalys på varje text som vi tolkade med hjälp av ljud. Vi har också genomfört ett antal kvalitativa intervjuer för att ta reda på hur våra produktioner uppfattas av personer som lyssnar på dem.

Teoridelen är uppdelad i tre kategorier och inleds med soundscaping som tar upp vad ett ljudlandskap är, samt hur lyssnarens bakgrund kan förändra uppfattningen av ett ljudlandskap. Sedan kommer perceptionsdelen som tar upp hur människan uppfattar, och vad som associeras med olika ljud. Teoridelen avslutas med att gå igenom kategorin filmljud, där ljudläggningsmetoder från filmbranschen presenteras.

Resultatet av undersökningen var att ljudmiljöer kan utformas på flera olika sätt beroende på den känslomässiga reaktion som man är ute efter. Genom intervjuerna fick vi även bekräftat att naturljuden har en tydlig association till olika känslor, ljudet av vind liknas vid kyla, fiskmåsars skrikande förde lätt tankarna till havet. I samtliga produktioner som skapades, lyckades det förmedlas en liknande känslostämning till majoriteten av de personer som intervjuades.

Slutligen sker en sammanfattande diskussion kring det sätt som produktionerna lyckas förstärka känslorna hos de intervjuade personerna samt vad som kan utvecklas i samband med vidare forskning i ämnet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)