Beat the Stress Away : En pilotstudie av Binaural Beats effekt på stress

University essay from Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Abstract: Syftet med denna studie var att undersöka effekten av Bani, som representant för Binaural Beat-teknologi, på stress. Som delsyfte undersöktes även ångest och depressivitet. Samplet utgjordes av 27 universitetsstuderande på Örebro universitet. Binaural Beats är ljudfrekvenser med vilka hjärnans EEG sägs synkroniseras och kan påverka medvetandetillståndet. Genom en experimentell design med upprepade mätningar och en kontrollgrupp undersöktes förändringar i stress, ångest och depressivitet under fyra veckors lyssnande av Bani. Signifikanta effekter över tid påträffades gällande psykisk stress och depressivitet för interventionsgruppen. Vissa gruppskillnader påträffades även för ångest och fysisk stress, vilka dock verkade vara av mer naturligt fluktuerande karaktär. Resultaten indikerade att Bani har en lindrande effekt på psykisk stress och depressivitet. Nyckelord. Binaural Beats, stress, hjärnsynkronisering, Bani, ångest, depressivitet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)