Does Wrapp help companies create brandadvocates?

University essay from KTH/Industriell marknadsföring; KTH/Industriell marknadsföring

Abstract:

Internet med dess sociala nätverk som blivit till mediekanaler har kommit att förändra vårt beteende när det gäller hur vi kommunicerar och vad vi kommunicerar. Det senaste skiftet representeras av förskjutningen från datorn till mobilen dit alltmer aktivitet flyttas. Detta skifte beror på den snabba produktutveckling som skett, där mobiltelefonen idag har kommit att innehålla komponenter tidigare isolerade till datorer.

Detta har påverkat företagens marknadsföringsstrategier. Rapporten bygger på meningen att använda äldre sådana, applicerade på nya mediekanaler inte är effektivt. Istället behövs nya strategier och metoder, och den interaktiva, sociala delen i hur företag kommunicerar sitt budskap till målgrupper har blivit allt viktigare.

Syftet med denna rapport är att undersöka ett nytt verktyg som drar nytta av den mobila trenden när det kommer till social media och människors nya kommunikationsvanor. Produkten som representerar av det nya verktyget här föremål för analys, är Wrapp’s presentkortsapplikation.

Vi syftar med analysen fastställa huruvida verktyget hjälper företag att skapa förespråkare av varumärken så kallade brand advocates. Datainsamlingen och analysen av Wrapp som ett varubyggande marknadsföringsverktyg är begränsad till den amerikanska marknaden och två av partnerorganisationernas Facebook kampanjer.

Wrapp möjliggör för företag att ge ut gratis och betalda presentkort till Facebook-vänner genom en mobil och webbaserad applikation. I undersökningen har en intervjustudie där respondenterna representeras av Wrapp-anställda genomförts. I denna framgår  spondenternas uppfattningar om i vilken utsträckning Wrapp’s applikation är ett arumärkesbyggande verktyg för företag, som skapar brand advocates. En analys av Wrapp’s kampanjverktyg har också genomförts, för att se om verktyget visar exponentiell tillväxt och en viral spridningscykel vad det gäller antalet skickade presentkort från ett specifikt varumärke.

Resultaten från analysen presenteras och paralleller dras mellan de empiriska resultaten och den teori som presenteras i litteraturen, främst gällande brand advocates, social media marketing, viral marketing och Word-of-mouth, WOM.

Resultatet från analysen av kampanjverktyget visar att det på den amerikanska marknaden, ännu inte blivit en strategi som leder till en viral spridning och en exponentiell tillväxt i antalet skickade presentkort. Lärdomar från intervjustudien granskas och presenteras med syfte att komplettera resultatet från kampanjverktygsanalysen. Också för att få en bredare förståelse för vad som skapar brand advocacy kring ett varumärke.

Till det kompilerade resultatet tillämpar vi en modell som i rapporten antas beskriva hur rand advocates skapas. Genom att göra detta når vi den huvudsakliga slutsatsen, att Wrapp inte nödvändigtvis skapar brand advocates men, möjliggör handlingen av brand advocacy

Modellen som sådan skulle kunna vara ett sätt för företag att undersöka huruvida nya sociala medierna skapar brand advocates, genom att undersöka och utvärdera de byggstenar som behövs för att ha en effektiv strategi vad det gäller opinionsbildning kring varumärket eller brand advocates alternativt handlingen av brand advocacy.

 

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)