Solid Squares and Dynamic Circles, A Humanitarian Assessment of Prolonged Hostilities in Central Africa

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Uppsatsen analyserar den pågående konflikten i Centralafrikanska republiken och dess angränsande länder, med särskilt fokus på regionen omfattande nordöstra Centralafrikanska Republiken, östra Chad och västra Sudan (CCS-regionen). Med anledning av dess orsakande av avsevärda civila förluster och dess efterlämnande av åtskilliga förstörda samhällen utgör konflikten en betydande angelägenhet för det internationella samfundet. Konflikten anses generellt omfattas av det humanitärrättsliga ramverket för inomstatliga väpnade konflikter. I uppsatsen framförs dock argumentet att vid en kategorisering av situationen som en nationellt begränsad konflikt bortses från väsentliga aspekter av konflikten. Kategorisering av en strid i enlighet med international humanitärrätt kräver en analys av de involverade aktörerna och den geografiska omfattningen av konflikten. Kapitel 2 presenterar det grundläggande humanitärrättsliga ramverket och belyser att tillämpningen av humanitärrättsliga normer erfordrar särskilda förutsättningar: urskiljningsbara väpnade grupper och avgränsade territorier. Kapitel 3 presenterar den historiska bakgrunden till och den praktiska kontexten i vilken konflikten pågår. Ett resultat av den europeiska kolonisationen av CCS-regionen i början av 1900-talet var nationell koherens för de tre staterna i teorin, men fragmenterad samhörighet i praktiken. Alla tre staterna har lidit av långvariga konflikter och det argumenteras i kapitlet att CCS-regionen utgör en sammanflätad, regionaliserad konflikt omfattande territorier och aktörer från alla tre staterna. Det belyses att den regionaliserade kontexten i vilken konflikten utspelar sig är tveksamt kompatibel med den kontext som förutsätts för korrekt tillämpning av humanitärrättsliga normer eftersom såväl kravet om urskiljningsbara aktörer som kravet om avgränsade territorier saknas. Genom att tydliggöra att konflikten varken kan kategoriseras som en internationell väpnad konflikt eller med enkelhet omfattas av ramverket för interna konflikter belyses att karakteriseringen av konflikten och tillämpningen av det humanitärrättsliga ramverket i enlighet därmed, är problematiskt. Uppsatsen konstaterar att den pågående konflikten i CCS-regionen utgör en från tidigare erkända konflikt-typologier särskiljd typ av konflikt: en postkolonial, regionaliserad konflikt, svårligen angripbar med tillämplig internationell humanitärrätt. Från slutsatsen att konflikten utgör en regionaliserad konflikt följer dock svåra bedömningar avseende vem som är och vem som inte är rättmätig innehavare av statens exklusiva, legitima rätt att utöva våld. Det blir svårt att utkräva juridiskt ansvar för potentiella krigsbrott när själva utpekandet av särskilda personer och grupper i sig är högst problematiskt. Uppsatsen avslutar med att konstatera att beklagansvärda konsekvenser av detta inte enbart är att allvarliga brott mot den civila befolkningen kan förbli ostraffade, utan dessutom tycks kunna fortsätta ohindrat då det förefaller oklart vem som borde, och vem som innehar den exklusiva rätten att sätta stopp för våldet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)