Fabriken under förändring, från dystopi till utopi? : en diskurs om stadsplanering och omvandlingsprocessen av industrilandskapet som kulturhistoriskt sammanhang.

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Uppsatsen undersöker med induktiv kvalitativ ansats hur det urbana industrilandskapet ter sig i stadsomvandlingsprocesser samt vilka värden och kvaliteter som är viktiga att ta tillvara på. Utgångpunkten är ett underlag i form av en teoristudie där bland annat kulturarvsprocesser, industrilandskapets värden samt det lagmässiga skyddet avhandlas. Som komplement till teoriavsnittet har en fallstudie med två planeringsrelaterade platsexempel, Nyhamnen i Malmö och Norrköpings industrilandskap gjorts. De bidrar med viktig planeringsmetodik att relatera till när forskningsfrågorna om industrilandskapets skydd och hot, metoder och kriterier för bevarande samt hur det hanteras som en resurs i stadsplaneringen diskuteras. Sammantaget är den generella slutsatsen att industrilandskapet bär på stora kvaliteter som kulturarv och bör hanteras med försiktighet i stadsomvandlingsprocesser, speciellt om det råder brist på antikvarisk kompetens.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)