Automatisk klövsprayning med hypoklorsyra : ett alternativ för att förbättra klövhälsan hos mjölkkor

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Detta examensarbete bygger på en litteraturstudie och en fältstudie om betydelsen av en god klövhälsa. Klövhälsan har stor betydelse för kornas välbefinnande, men också för deras hållbarhet och mjölkproduktion. Klövsjukdomar delas in i två kategorier, smittsamma - och fångrelaterade klövsjukdomar. I det här arbetet ligger fokus enbart på de smittsamma klövsjukdomarna. Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar inom den svenska mjölkproduktionen, uppbundna stallsystem har bytts ut mot lösdrifter. I de uppbundna systemen står kon uppbunden på en och samma plats vilket underlättar att hålla en god hygien och kon behöver inte förflytta sig för att bli mjölkad eller för att få tillgång till foder. I lösdrifter är det svårt att upprätthålla en god hygien då alla kor går lösa och förflyttar sig runt i stallet och gödseln sprids därmed ut i deras närmiljö. Smittsamma klövsjukdomar står för nära 40 % av alla hältor inom mjölkproduktionen (Watson, 2007) och orsakas främst av en ohygienisk klövmiljö. Betet är det naturliga underlaget för kor och gräset har en mekaniskt rengörande effekt på klövarna. Inne i stallarna är det svårt att hålla golvet rent och torrt- och kornas klövar exponeras hela tiden för gödsel. Ett sätt att försöka förebygga och behandla klövsjukdomar är att använda sig av olika sorters klövbad. Under senare år har också olika typer av att duscha klövarna utvecklats. De klövsjukdomar som studerades i litteraturgenomgången var eksem, klövspaltsinflammation, klövröta, vårta och limax, och på marknaden förekommande klövpreparat redovisas i bilaga. Vi har undersökt om hypoklorsyra (HOCl Anolytech klövspray™) har någon förebyggande effekt på klövhälsan hos mjölkkor och skulle kunna användas som ett alternativ till traditionella klövbad. Syftet var framförallt att undersöka om klöveksem och klövröta ökade eller minskade när bakklövarna sprayades med hypoklorsyra (Anolytech klövspray™) vid varje mjölkningstillfälle. Försöket gjordes i en robotbesättning med två separata grupper där den ena gruppen kor behandlades och den andra var en obehandlad kontrollgrupp. Kornas klövar verkades före och efter försöksperioden och alla klövsjukdomar registrerades. Datamaterialet från de båda klövverkningarna sammanställdes och bearbetades statistiskt för att se om det förelåg några signifikanta skillnader mellan grupperna. Försökets resultat visade att det inte förelåg någon skillnad mellan de båda grupperna för klöveksem och klövröta. Kor som behandlades med hypoklorsyra visade dock en signifikant förbättring av limax jämfört med kor som inte behandlades.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)