VARFÖR VÄLJER VI ATT SJUKNÄRVARA? - En kvalitativ studie av deltidsanställda i detaljhandeln

University essay from Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Abstract: Syfte: Att öka förståelsen för varför deltidsanställda i detaljhandeln väljer att sjuknärvara, hur de uppfattar begreppet samt hur de upplever valet att sjuknärvara. Respondenternas upplevda arbetssituation och konsekvenser av att sjuknärvara studeras i förhållande till valet mellan sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Teori: Ansträngning-belöningsmodellen används för att analysera respondenternas arbetssituation och prospekt-teorin för att analysera hur sjuknärvaron och dess konsekvenser värderas i valet. Metod: Till metod användes kvalitativa intervjuer med sex deltidsanställda inom detaljhandeln, livsmedelsbutik. Inför analys har intervjuerna transkriberats, kodats och strukturerats upp till kategorier. Resultat: Uppfattningen om sjuknärvaro är kontextuellt och beror på hur hela arbetssituationen ser ut där främst lojalitet till chefer påverkar om valet blir att sjuknärvara, vilket skiljer sig från tidigare forskning. En hög lojalitet innebär en högre benägenhet att sjuknärvara, vilket kopplas till stöd från cheferna, att ett lågt stöd innebär en lägre sjuknärvaro. Detta kan vidare relateras till individens upplevelse av kontroll över sin arbetssituation där en hög grad av kontroll tenderar leda till en mer positiv syn på sjuknärvaro. De upplevda konsekvenserna handlar främst om hur relation till chefer och kollegor påverkas, men även om hälsan. Däremot är hälsan något respondenterna ofta bortser från i valet, vare sig om de upplever det negativt eller positivt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)