Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Detta arbete har sin utgångspunkt i Ralingsåsgårdens önskan om att anlägga en hälsoträdgård, men handlar främst om kopplingarna som finns mellan natur, hälsa och tro. Naturens potential att bidra till förbättrad hälsa har studerats sedan 70-talet, framförallt inom miljöpsykologin, men har tillämpats i varierad grad i tretusen år. På grund av Ralingsåsgårdens kristna profil blev det angeläget att undersöka om och i så fall hur tro kan länkas samman med natur och hälsa, något som det ännu inte finns mycket forskning kring. Arbetets första del utgör en litteratursammanställning där var och ett av de tre begreppen natur, hälsa och andlig tro behandlas i förhållande till de andra två begreppen. Utifrån Ralingsåsgårdens förutsättningar har avgränsningar gjorts inom de tre begreppen: natur syftar huvudsakligen på hälsoträdgårdar, hälsa avser främst målgruppen arbetstränande och tro åsyftar den kristna livsåskådningen. Förutom litteratursammanställningen presenteras sex befintliga hälsoträdgårdar, som fungerar som referensplatser, eftersom de på olika sätt visar på kopplingar mellan natur, hälsa och i flera fall tro. Det framkommer tydligt i arbetet att tro har starka kopplingar till både natur och hälsa. De tre begreppen tillsammans återfinns främst inom olika klosterväsenden och inom begreppet ekoterapi. Tro och andlighet i Sverige har marginaliserats men verkar utgöra en viktig del för god så kallad existentiell hälsa. Många personer upplever att det finns något bortom det synliga i naturen. Kunskap från litteratur, inspiration från befintliga hälsoträdgårdar och Ralingsåsgårdens önskningar och möjligheter utgör grunden till de gestaltningsnycklar som presenteras. De syftar till att fungera som grund vid skapandet av en hälsoträdgård med kristna värden för arbetstränande på Ralingsåsgården. De kan även användas vid anläggning eller utvärdering av andra hälsoträdgårdar som diskussionsunderlag, inspiration, checklista eller som skötselmanual.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)