Världens hållbaraste region?

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Syftet med denna studie är att undersöka innebörderna av hållbarhet i den reg-ionala tillväxtpolitiken. Metoden som har använts är en diskursanalys som in-spirerats av Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”. Det empiriska materialet utgörs av två regionala utvecklingsstrategier; Norr-bottens respektive Västernorrlands. Resultatet visar att både andra målsätt-ningar i politikområdet och politikens styrning och organisering påverkar in-nebörderna som hållbarheten får. Hållbarhet tar en central plats i dokumenten, men då den framträder både i form av mätbara indikatorer och relaterat till andra övergripande och vagt definierade visioner, får den relativt mångtydiga innebörder. Hållbarhet beskrivs även kunna bidra till regionernas tillväxt samt konkurrens- och attraktionskraft. Dessa målsättningar, som är centrala i poli-tikområdet, tycks sätta yttre gränser för vad hållbarheten kan innebära. I denna bemärkelse kan det tolkas som en ekomodern representation. Resultatet visar även att styrningsformerna skapar en komplex situation vad gäller makt och ansvar samt möjligheterna att utmana hållbarhetens innebörder.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)