Fiskares uppfattning om förändring i status hos ett rödingbestånd i en Jämtländsk sjö : möjliga orsaker till en förändring

University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

Abstract: Global klimatförändring, habitatförstörelse, introduktion av främmande arter och överexploatering är några av de främsta hoten mot såväl enskilda arter som ekosystems struktur och funktion. Rödingen (Salvelinus alpinus) är en av de arter som hittills har påverkats på flera olika sätt av mänskliga aktiviteter. Vid sjön Näkten i det svenska landskapet Jämtland har fiskare och forskare vid flera tillfällen under det senaste århundradet rapporterat om troliga minskningar av sjöns rödingbestånd. Syftet med min studie var därför att undersöka om fiskare vid sjön Näkten uppfattar att det skett en förändring av rödingbeståndets status i sjön under åren 1950-2016, samt att studera möjliga orsaker till en förändring. En enkätundersökning genomfördes med fiskare som har lång erfarenhet av fiske i Näkten. Litteratursökning genomfördes i lämpliga databaser för att identifiera möjliga orsaker. Resultatet visar att fler respondenter uppfattade att omfattningen på fångsten har blivit mindre idag jämfört med den tid då de började fiska, att storleken på rödingarna har blivit mindre och att rödingbeståndet har minskat totalt sett. Skattefiske, konkurrens mellan arter och vattenreglering var de orsaker som flest respondenter ansåg har betydelse för minskningen av rödingbeståndet i Näkten. Beståndet har sannolikt påverkats negativt av temperaturökning och utsättning av arter genom ökad konkurrens och predation. Möjligtvis har även temperaturens direkta effekt på rödingens fysiologi bidragit till minskningen av beståndet. Fiske och vattenreglering är två faktorer som medfört både drastiska och långvariga negativa effekter på rödingbestånd i andra sjöar. I studien kan inte varje enskild faktors påverkan fastställas men det är tydligt att de tillsammans kan ha bidragit till en minskning av Näktens rödingbestånd.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)