Jordbearbetningens påverkan på ekosystemtjänster i lantbruket

University essay from SLU/Dept. of Ecology

Abstract: Ekosystemtjänster är ett relativt nytt och komplext begrepp som ofta används i såväl modern naturvetenskap som i politiska sammanhang för att beskriva naturens nytta för människan. Denna litteraturstudie syftar till att förklara begreppet, undersöka hur forskningsläget ser ut inom vetenskapsområdet ekosystemtjänster med avseende på lantbruk, samt undersöka om det finns skillnader i effekter av olika jordbearbetningsmetoder på ekosystemtjänster. För att resultat ska kunna appliceras på svenskt lantbruk fokuserar studien på områden i tempererat klimat med spannmålsdominerade växtföljder. Konventionell plöjning jämfördes med reducerad bearbetning och direktsådd genom en meta-analys för att analysera olika effekter på ekosystemtjänster. Sammanställningen visar dels att det finns relativt få studier med fokus på ekosystemtjänster i lantbruket, dels att olika jordbearbetningsmetoder har olika effekter på ekosystemtjänster. Reducerad jordbearbetning visas ha generellt bättre kolbalans än plöjda system men producerar ofta en lägre skörd. Min studie visar även att många undersökningar av till exempel jordbearbetningens effekter på kolfastläggning, markbördighet eller avkastning har gjorts utan att begreppet ekosystemtjänster har använts.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)