The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Abstract: Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. Nitton personer med PMDD rekryterades från en Facebook-sida och elva halvstrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades tematiskt med en fenomenologiskt ansats. Fem huvudteman hittades: (a) Hur PMDS inverkar på arbete och arbetsliv; (b) PMDS och socialt liv; (c) Psykologiskt välmående och PMDS; (d) Medicinska brister och; (e) Deltagarnas tankar. Deltagarna uttryckte många negativa effekter från motstridiga roller mellan arbete och privatliv. Det visade sig också att deltagare med PMDS generellt påverkas negativt av symtom som påverkar deras produktivitet och sociala förmåga på arbetsplatsen, med en eventuell ekonomisk börda för både sig själva och arbetsplatsen till följd av till exempel frånvaro. Även hopp om bättre kunskap och engagemang från den medicinska världen uttrycktes. Dessa resultat kan vara av intresse för forskning, arbetsgivare, politiker, vårdpersonal och personer som lever med PMDD.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)