Förbättring av leveransprestation : En fallstudie av orderprocessen i ett uthyrningsföretag inom byggbranschen

University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Abstract: En undermålig leveransprestation av maskiner och utrustning skapar problem i hela försörjningskedjan för ett byggprojekt. Ifall maskiner och utrustning inte levereras efter överenskommen tid, bidrar det till stillestånd och förseningar av byggprojektet. Bygget stannar upp om inte rätt maskiner, finns på rätt plats, i rätt skick och i rätt kvantitet. Syftet med studien är att identifiera vilka moment som tillsammans utgör orderprocessen i uthyrningsbranschen och vad som påverkar tillförlitligheten av leveranser för uthyrning av maskiner och utrustning till byggbranschen. En processkartläggning har identifierat fem moment i orderprocessen, kundkontakt, ordermottagning, orderhantering, leverans och returer. För att veta hur väl orderprocessen presterar behöver mätetal införas. Utan mätetal är det svårt att veta ifall maskiner och utrustning levereras efter vad som överenskommits med kund. Mätetal underlättar även för förbättringar i processer då det går att jämföra mot tidigare mätetal för att se ifall en förbättring har blivit en förbättring eller enbart en förändring. En kombination av mätetal på tillförlitlighet från Supply Chain Operations Reference Model samt tillämpningar och metoder från Supply Chain Management kan förbättra tillförlitligheten av leveranser i en försörjningskedja som förser byggbranschen med maskiner och utrustning.  

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)