Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Forskning tyder på att med en utveckling mot ett allt varmare och våtare klimat kan vi vänta oss att det kommer bli allt vanligare med extrema regn. Att använda dagvatten som en positiv resurs i staden kan ge rekreativa, miljömässiga och pedagogiska värden, kan bidra till den biologiska mångfalden med en ökad flora och fauna, liksom spela en estetisk roll när vi utformar stadens rum. Malmö stad håller tillsammans med Vasyd på att utveckla en skyfallsplan och det är inom detta samarbete som tankarna på Dagvattenparken tog form. Parken är tänkt att fungera som ett magasin för vatten vid stora skyfall. När Vasyds ledningar fylls upp pressas vatten upp i parken för att sen rinna tillbaka när ledningarna åter är öppna. Detta skapar en form av våtmark med fluktuerande vattennivåer. De förutsättningar som parken erbjuder med en fuktig ståndort och återkommande översvämningar ses som en möjlighet att skapa spännande växtmiljöer och testa ett nytt växtmaterial. Det är i utmaningen att hitta växtmaterial som klarar förutsättningarna i Dagvattenparken som mitt arbete har utvecklats. Speciell vikt har lagts vid att ta fram exotiska arter som klarar av den speciella ståndorten liksom ge en annorlunda upplevelse och komplettera vårt inhemska växtmaterial. Syftet är även att visa på hur ett växtsystem kan byggas upp på ett hållbart och estetiskt tilltalande vis. Målet med mitt arbete är även att det ska kunna användas som referens till liknande projekt i framtiden, liksom skapa en ökad förståelse för de problem och möjligheter som varierande vattennivåer innebär för ett vegetationssystem. Arbetet vänder sig både till aktiva inom branschen, såsom landskapsarkitekter, men även till studenter inom landskap- och trädgårdsområdet. I arbetets kunskapssammanställning behandlas de effekter som översvämningar har på vedartat växtmaterial och vilka strategier olika växtmaterial använder sig av för hantera vatten. Syftet är att visa på hur träd hanterar översvämningar i naturen och hur de kan anpassa sig efter en blöt växtplats.I kunskapssammanställningen tas även skogssystemets estetiska element upp såsom årstidsväxlingar, skala, form och struktur. Även uppbyggnaden av ett vegetationssystem och vilka mål som kan finnas med ett bestånd behandlas. Begrepp som succession, växtstrategier och Grime’s CSR-modell tas upp. I arbetets resultatdel tas några av de exotiska träd och buskar, liksom träd med ett exotiskt uttryck, som skulle kunna användas i planteringar med fluktuerande vattennivåer upp. I bilaga till detta arbete redovisas en lista med fler träd och buskar som skulle kunna vara lämpliga till översvämningsytor och våtmarker. Under resultatdelen presenteras även ett växtförslag till Dagvattenparkens våtare ytor.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)