BI-EFFEKT : ett tävlingsförslag för Selmas park i Backa, Göteborg

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Tävlingar är ett vanligt arbetssätt inom arkitektyrket och ger möjligheten att utveckla och testa sina kunskaper i likvärdig konkurrens med andra inom samma yrke. Genom att delta i en tävling såg vi en möjlighet att prova detta sätt att arbeta som inte testats under samma press och konkurrens under utbildningen. Detta var ett sätt för oss att bygga erfarenheter inför det kommande yrkeslivet och samtidigt få använda den kunskap vi samlat på oss under de cirka fem åren på utbildningen till landskapsarkitekter. Vi valde att delta i den allmänna arkitekttävlingen ”Selmas park” i stadsdelen Backa, Göteborg. Tävlingen gick ut på att ta fram ett gestaltningsförslag för ett parkstråk i Backa, där en ny stadsdel håller på att växa fram. Parken skulle fungera som en grön nerv i området och binda ihop den äldre bebyggelsen med den nya. Uppgiften för tävlingen var: • Att gestalta ”Selmas park - Framtidens park”. • Att motivera utgångspunkter i förslaget samt varför och hur förslaget bidrar till att vision och programönskemål för parken uppfylls. Vårt mål med denna uppsats var att utforma en attraktiv, trygg och hållbar park utifrån den givna visionen och bygga erfarenheter inför vårt kommande yrkesliv. Den frågeställning som vi ville besvara var: ”Hur skapar vi ett gestaltningsförslag för Selmas park i Backa som svarar på tävlingsprogrammets vision om en attraktiv, trygg och hållbar park?” Detta uppnåddes genom att göra en grundlig inventering av det material som fanns tillgängligt i tävlingsprogrammet, en SWOT och Lynch inspirerad analys, tillämpning av ett bearbetat parkprogram från Göteborgs stad samt att studera referensobjekt med liknande förutsättningar för ytterligare inspiration. Den vision som vi sedan kom fram till baserades på den givna visionen i tävlingen och utgjorde grundpelarna i vårt koncept ”BI-EFFEKT”. Konceptets största fokus är på det sociala livet men även den ekologiska hållbarheten. Dessa två aspekter skapar tillsammans en identitetsstark och attraktiv parkmiljö. Med vårt förslag för Selmas park skapas nya bieffekter i Backa som gemenskap, hållbarhet och identitet. Resultatet av vårt examensarbete är tävlingsförslaget med namnet ”BI-EFFEKT: Ett tävlingsförslag för Selmas park i Backa, Göteborg. Planscher.” Dessa är utformade på samma sätt som inlämningen av presentationen för tävlingsförslaget arkitekttävlingen. Den skriftliga delen beskriver arbetsprocessen, gestaltningsförslaget mer ingående samt en diskussion innehållande reflektion över våra resultat. Allmänna insikter om att ställa upp i en arkitekttävling är att det finns många olika aspekter som påverkar resultatet, vikten av presentation och layout och inte bara fokus på innehållet samt vikten av att våga tänka ”utanför boxen”, i vårt fall programmet för tävlingen. Vår gestaltning är dock bara en av flera tänkbara lösningar för Selmas park, men förhoppningen är att den gestaltning som vi tagit fram kan fungera som inspiration för andra som har i uppgift att gestalta parkområden med liknande förutsättningar i framtiden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)