Smärtlindring med NSAID efter avhorning

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Avhorning är ett ingrepp som utförs rutinmässigt på kalvar och i mindre omfattning på killingar. Den vanligaste avhorningsmetoden i Sverige är brännjärnsavhorning. Ingreppet är smärtsamt för djuren, något som visats genom ökade smärtbeteenden samt förhöjda plasmakoncentrationer av kortisol. En metod för att minska smärtan är att ge lokalbedövning i samband med ingreppet. När lokalanestesin slutar verka ökar plasmakoncentrationen av kortisol och det har även påvisats att mängden smärtrelaterade beteenden ökar. En anledning är den inflammatoriska reaktionen som uppstår till följd av vävnadsskadan vid ingreppet. Minskas den inflammatoriska reaktionen, minskas även smärtan. Ett sätt att minska inflammationen är att behandla med NSAID, non steroid anti-inflammatory drugs, postoperativt. Syftet med denna litteraturstudie var att utröna om NSAID kan lindra den postoperativa smärtan efter avhorning, samt om den påverkar tillväxtminskningen hos kalvarna. Markörerna som studerades för att mäta smärta var kortisol och beteendeförändring. Litteraturstudien har avgränsats till effekten av tre NSAID ketoprofen, flunixin samt meloxicam, i kalvar och killingar som avhornats. NSAID dämpar smärtan som uppkommer efter att lokalbedövningen slutar verka. Hur lång tid den kliniska effekten varar är dock ej fastställt men effekt har konstaterats upp till 44h beroende på administrationsätt, dos samt subsans. NSAID sänker även kortisolkoncentrationen i blodet efter avhorningen. Avhornades kalvarna med skärande metod och behandlades med NSAID hämmas tillväxtminskningen tydligt (över en period på 7-10 dagar) jämfört med placebo. Användes istället brännjärnsavhorning konstaterades en minskad tillväxtminskning endast de första dygnen. Detta gör det svårt att med säkerhet säga att kalvar som avhornas med brännjärn får en högre tillväxt över längre period. Dock är den metod som framförallt används i Sverige dåligt utredd när det gäller tillväxt över en längre period. Mer studier behövs även på hur killingar och getter reagerar på smärta vid avhorning. NSAID minskar den postoperativa smärtan efter avhorning. Det bidrar även till en ökad tillväxt efter avhorning med skärande metod. Dock är evidensen svag huruvida den bidrar till ökad tillväxt efter brännjärnsavhorning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)