Entreprenöriella Dygder

University essay from Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Author: Tord Pettersson; [2006]

Keywords: Entreprenör; Dygd; Schumpeter;

Abstract:

Entreprenör har blivit ett ledord för att få Sverige på fötter, ett hopp om engagemang och framsteg. En mängd utbud av utbildningar och kurser inom området entreprenörskap och företagsuppstartande har skapats under det senaste decenniet.

Uppsatsen visar på skillnaderna mellan entreprenören och nittonhundratalets egenföretagare, mellan entreprenören och kapitalisten, mellan entreprenören och lönearbetaren. För att åskådliggöra dessa skillnader används teorier av främst Schumpeter.

De klassiska kardinaldygderna flit, duglighet och hederlighet har omformats till en något annorlunda skepnad. I dagens samhälle går det inte klassificera speciella dygder för entreprenörer där det tidigare existerade tre huvuddygder. Idag existerar det i stället flera olika dygder som entreprenörer använder sig av för att motivera handlingar eller att förklara engagemang. Olika branscher, företagskulturer och den fas företaget befinner sig i gör att både uppfattningen om rollen som entreprenör och dygderna skiljer sig från varandra. Idag handlar det om arbetsamhet, ärlighet och uppriktighet, men de sociala dygderna såsom empati, social kompetens och förmåga att lyssna och vara öppen till nya tankemönster har även brutit sig in. Intervjuer pekar mot att entreprenörer lägger in olika ord i vad som övergripande är snarlik dygd.

Syftet med den här uppsatsen är att studera vilka dygder framgångsrika entreprenörer besitter. Jag har även i denna uppsats befattat mig med frågan om dygden överhuvudtaget kan ha något med entreprenörer att göra. Mitt förslag till svar på den frågan har jag indirekt givit: dygd fungerar som ett kriterium även för duglighet, framåtanda och samhällsnyttig. Entreprenörerna som är intervjupersoner i det empiriska underlaget har olika ord att handskas med när det gäller dygd samt att innehållet på exempelvis kardinaldygderna flit, hederlighet och sparsamhet förklaras på lite olika sätt har respondenterna ändå likartad grundsyn på fenomenet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)