University essay from Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

Abstract:

Vårt övergripande syfte är att kartlägga de nyöppnade svenska spetsutbildningarna på gymnasienivå för att se vilka elever som söker sig dit och förklara varför. Centralt för vår undersökning är begreppet utbildningskapital.Uppsatsens empiriska material bygger på en frågeundersökning, där vi i grund och botten har ställt samma frågor till samtliga svarspersoner och de har till största del bestått av i förväg fasta svarsalternativ.Teoretiska utgångspunkter tar avstamp i Bourdieus teorier om kulturellt kapital, habitus och reproduktion. Tidigare forskning har uteslutande bestått av undersökningar från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) i Uppsala. En majoritet av de elever som söker sig till spetsutbildningar har föräldrar som är högskoleutbildade och att det är utbildningskapitalet och inte det kulturella kapitalet som har mest betydelse när det gäller valet att gå en spetsutbildning

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)