Stadsnära skogar : en plats för både skogsföryngring och människors rekreation

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: I det här arbetet har jag undersökt vilken betydelse stadsnära skogar har för allmänheten, hur man kan gynna de sociala värdena och om man kan göra annorlunda föryngringsytor nära städer. Utifrån litteraturen har jag hittat olika teman som Stadsnära skogar genom historien, Stadsnära skogar idag, Naturens betydelse för människor, Skogsproduktion och skogsbruk, Information och konflikter samt Annorlunda föryngringsytor nära städer. Då numera väldigt många människor i Sverige bor i städer blir tillgången till natur både i och nära städerna väldigt viktig. Då vi blir fler människor och fler flyttar till städer måste städerna växa och exploateringen sker ofta på bekostnad av grönområden och tätortsnära natur. Att naturen påverkar oss människor positivt påvisas via forskning inom ämnet. Naturen har stor betydelse för människan ur till exempel ett miljöpsykologiskt perspektiv, att motverka stress och för barn som vistas i gröna miljöer. Även sjuka och äldre påverkas positivt av naturen. När det gäller folkhälsoperspektivet och fysisk aktivitet är det vikigt med kvalitativa grönområden med olika funktioner. Lövskog har visat sig vara bättre ur återhämtningssynpunkt än barrskog. Då man vistas i lövskogen är man mer inställd på rekreation och i barrskogen vistas man oftare mer i syftet av att plocka bär eller svamp. I Sverige finns det väldigt mycket skog och ungefär 1 % av all skog är i tätortsnära lägen. Historiskt har det skett många förändringar inom skogsindustrin och skogsvårdslagen har ändrats ett antal gånger. Förr var det hyggesfria skogsbruket det som var vanligast till skillnad mot idag där trakthyggesbruket dominerar. Många myndigheter är överrens om att den hyggesfria metoden är lämplig i stadsnära lägen men skogsvårdslagen är lite otydlig när det gäller hur man får och kan använda sig av det hyggesfria skogsbruket. Skötsel av stadsnära skogar och nedtagning av träd är åtgärder som bidrar till konflikter. Genom information och kommunikation kan man minska eller förhindra konflikter. För att de stadsnära skogarna ska kunna vara rekreativa måste de sociala värdena stärkas och det måste satsas mer på kvalitet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)