Chasing Social Cohesion: An Investigation of a Pluralistic Construct

University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

Abstract: Diskussioner gällande olikheter har kommit att spela en allt större roll i den svenska debatten om frågor såsom sociala klyftor, integration och välfärd. I takt med att denna debatt anpassas sig till samtidens sociala strömningar av xenofobi och nationalism, skiftar även dess begrepp form. Social sammanhållning är ett av dessa begrepp. Denna uppsats anlägger ett etnologiskt angreppssätt för att undersöka hur kommunpolitiker i Malmö tolkar och diskuterar begreppet. För att bemöta skeptiker till mångfald har den politiska diskursen i Europa och Sverige blivit influerade av koncept som gemenskap, tolerans och mångfald. För att förverkliga begrepp som dessa kan arbetet för att stärka den sociala sammanhållningen ses som ett steg på vägen. Komplexa uppsättningar av problem och nätverk av begrepp är kopplade till begreppet social sammanhållning av politikerna i denna studie. Detta nätverk, eller kluster, av termer förbundna med begreppet är även kopplade till den vidare politiska diskussionen i Europa. Sammanhållningsbegreppet är både brett och kontextbundet, vilket medför att användaren det måste definiera det. Därmed är det av vikt att undersöka och analysera hur politikerna uppfattar och tolkar begreppet, då de berättigar sin politik genom användandet av det.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)