H+ Gåsebäck : en fallstudie om medskapande som ett verktyg för socialt hållbar stadsförnyelse i Helsingborg

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Traditionellt sett har stadsplanering dominerats av den så kallade rationella planeringsmodellen, kännetecknad av en top-downstyrd byråkratisk beslutsfattandeprocess. Betydelsen av medborgares och icke-statliga aktörers roll och inflytande över planeringsprocessen har dock växt under senare årtionden, särskilt med tanke på de demokratiska och sociala aspekterna av hållbar stadsutveckling. Denna fallstudie syftar till att kartlägga medborgarnas roll och möjligheter att påverka planeringsprocessen, såväl som vilka hinder som kan uppstå under en medskapandeprocess, genom att studera ett pågående projekt med fokus på medskapande i Gåsebäck, ett verksamhetsområde i Helsingborgs kommun. Området står inför en omvandling och planeras utvecklas till blandad stad, varpå studien vidare syftar till att undersöka om medskapandeprocessen i sig genererar nya sociala värden, vilka dessa i så fall är, samt hur dessa värden kan användas för att bidra till en social hållbarhet i området ur ett mer långsiktigt perspektiv. Genom deltagande observation vid interna projektgruppsmöten och externa möten arrangerade av medborgare som är involverade i projektet, samt dokument och litteraturstudier, visade studien att medborgarnas roll i planeringsprocessen till stor del beror på processdesignens utformning, samt att graden av inflytande varierar under processens olika faser och aktiviteter. Vidare visade studien att medskapandeprocessen genererar viktiga värden genom medborgarnas inblandning, vilka kan användas i den vidare utvecklingen av Gåsebäck. Dessa värden utgörs av ett stärkt socialt kapital, en kreativ kraft samt erfarenheter av och relationer till platsen. Dessa värden kan användas för att bidra till en social hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv, men kan samtidigt om de inte balanseras innebära en risk att andra grupper exkluderas från området.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)