The effect of implant surface topography on the treatment outcome following surgical treatment of peri-implantitis - A systematic review.

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Abstract: Syfte: att genom en systematisk litteraturöversikt se vilken inverkan implantatytans topografi har på det kliniska och röntgenologiska behandlingsutfallet efter kirurgisk behandling av peri-implantit. Material och metod: Elektronisk sökning i tre databaser; PubMed, The Cochrane Library och Scopus. En manuell handsökning utfördes i sju tidskrifter. Inkluderade RCT-studier kvalitetsgranskades. Behandlingsgrupperna i inkluderade studier delades in i tre grupper baserat på utförd kirurgi: guidad benregeneration (GBR), benersättning, eller icke-regenerativ kirurgi. Resultat: 32 artiklar inkluderades i fulltext, varav 11 var RCT-studier. Inkluderade studier hade en avsevärd heterogenitet med avseende på studiedesign, kirurgisk behandling och antalet testpersoner för de olika kirurgiska behandlingarna och implantatytorna. 24 behandlingsgrupper rapporterade om GBR, 15 grupper rapporterade om benersättning och 23 grupper om icke-regenerativ kirurgi. Behandling av peri-implantit med benersättningsmaterial och GBR resulterade i mer uttalade vinster i bennivå hos implantat med rå yta än slät. Störst reduktion i de kliniska parametrarna BOP och fickdjup (PPD) samt vinst i klinisk fästenivå (CAL) erhölls bland implantat med slät yta efter behandling med benersättningsmaterial och icke-regenerativ kirurgi. Slutsats: Dagens evidensläge antyder på att implantatytornas topografi har en effekt på behandlingsutfallet vid kirurgisk behandling av peri-implantit. Ytterligare longitudinella randomiserade kliniska prövningar krävs för att öka förståelsen och kartlägga denna effekt vid både icke-regenerativ och regenerativ kirurgisk behandling av peri-implantit.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)