Age in the working life - A comparative study between the Swedish and the American labor markets

University essay from Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Abstract: Alla har en ålder som oavsett om vi vill det eller inte ökar och påverkar oss olika i diverse situationer i samhället beroende på i vilken ålder vi befinner oss i. I media har den höga arbetslösheten bland ungdomar benämnts som Sveriges största samhällsproblem vilket gjorde mig intresserad av att undersöka ålderns vikt genom våra arbetsliv på arbetsmarknaden. Kandidatuppsatsen genomsyras av en komparativ studie mellan Sveriges och USA:s arbetsmarknader för att bredda diskussion och kunna se likheter och skillnader mellan två väldigt olika arbetsmarknader och rättsystem. Historien bakom utvecklingen av de två ländernas senare arbetsmarknads relationer beskrivs, för att sedan gå vidare med att redogöra för den rådande situationen och de påverkande aktörerna på arbetsmarknaderna. Vidare redogör jag för vad ålder är och vad åldersdiskriminering innebär på de två nämnda arbetsmarknaderna. Efter att denna kunskap har delgetts tas diskussion vidare en nivå var ålderns vikt i samband med våra arbetsliv skildras. Här redogörs det för situationer och lagar som ger unga eller äldre fördelar vid en individs ingång på arbetsmarknaden, medan man har en anställning och till sist när man ska avsluta sitt arbetsliv. Till sist klargörs diskussion kring de olika frågorna som legat till grund för undersökningen, och om alla kan anses ha lika möjlighet till framgång på arbetsmarknaderna, och om yngre eller äldre kan anses ha en starkare position på dagens arbetsmarknad.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)