Kompensatoriska hältmekanismer hos kliniskt halta hästar

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Detta examensarbete är en pilotstudie vars syfte var att med hjälp av det objektiva mätsystemet Lameness Locator studera om kompensatoriska hältmekanismer förekommer hos kliniskt halta hästar. Tidigare studier har visat att en inducerad hälta på ett av hästens ben kan resultera i asymmetriska rörelsemönster, så kallad kompensatorisk hälta, även på andra ben. Dessa kompensatoriska hältor är ej smärtutlösta utan försvinner när man reverserar den ursprungliga hältan. I litteraturen beskrivs att en hälta på ett bakben kan ge upphov till en kompensatorisk ipsilateral frambenshälta. Vid hälta på ett framben kan både en ipsilateral och en kontralateral bakbenshälta uppkomma. Totalt ingick 35 hästar i studien varav samtliga var under hältutredning på Universitetssjukhuset vid SLU. Mätvärdena för 11 av hästarna utvärderades och resultatet är att 6 av hästarna uppvisade kompensatoriska hältmekanismer liknande dem som observerats i tidigare studier avseende inducerad hälta. 2 hästar uppvisar något som liknar kompensatoriska hältor men som ej stämmer överens med de mönster för kompensatoriska hältor som man tidigare sett. De tre återstående hästarna uppvisar ingen kompensatorisk hälta. Utvärderingen av en stor andel av hästarnas mätvärden försvårades av att de till synes var initialhalta på mer än ett ben. Resultatet av den här studien visar att det finns kompensatoriska hältmekanismer hos kliniskt halta hästar. Det krävs dock ett betydligt större underlag för att kunna konstatera i vilken utsträckning det förhåller sig så. Mer data krävs också för att kunna dra några slutsatser angående egenskaperna hos dessa kompensatoriska hältmekanismer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)