Mångfald bland resonemang och studenter : en studie om landskapsarkitektstudenter och landskapsarkitektens yrkesroll

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Bland många landskapsarkitektstudenter råder det en otydlighet kopplad till yrkesrollen. Studenter behöver ta del av olika resonemang kring landskapsarkitektens yrkesroll för att göra sig en egen, tydlig bild av denna. Parallellt med detta råder det idag spekulationer på att studenterna på landskapsarkitektutbildningen består av en homogen grupp. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka landskapsarkitektstudenterna är och vad landskapsarkitektens yrkesroll innebär. Målet är att förtydliga landskapsarkitektens yrkesroll samt ge ett svar på om det råder bristande mångfald bland studenter på landskapsarkitektprogrammet eller inte. Arbetet ska leda till ett utkast av ett häfte som presenterar landskapsarkitektens yrkesroll genom att visa upp delar av arbetets resultat på ett strukturerat och illustrerat vis. Häftet vänder sig till nyantagna landskapsarkitektstudenter och kan delas ut i samband med introduktionskursen på landskapsarkitektprogrammet. För att uppnå syftet gjordes en litteraturstudie, skriftliga intervjuer med ett urval av anställda på institutionerna för landskapsarkitektur på SLU, en enkätstudie riktad till samtliga landskapsarkitektstudenter, åtta intervjuer med landskapsarkitektstudenter och yrkesverksamma landskapsarkitekter samt ett häfte. Häftet var ett sätt för mig att strukturera upp det empiriska materialet och sammanfatta de kunskaper jag har fått av att göra arbetet. Resultatet visar att en klar majoritet av landskapsarkitektstudenter och landskapsarkitekter står på en gemensam grund som utgörs av den generella uppfattningen att landskapsarkitekten är en god kraft i samhället som vill förbättra miljöer för människor och natur. Resultatet visar också att det finns många olika synsätt på landskapsarkitektens yrkesroll och att bilden man har kan vara skiftande, svårdefinierad och innefatta mycket. Det finns inte bara en bild av vad en landskapsarkitekt är. Det är upp till var och en att forma sig till den landskapsarkitekt man vill vara. Ur enkätstudiens resultat går det att anta att landskapsarkitektstudenterna är en homogen grupp då de flesta är likartade vad gäller kön, ålder och härkomst och har liknande socioekonomiska bakgrunder med hänseende till arbetserfarenhet, tidigare utbildning, föräldrars utbildningsnivå, boendeform och uppväxtplats. Resultatet visar att en ökad mångfald behöver uppnås bland studenterna. En större mångfald skulle innebära att fler perspektiv, erfarenheter och kunskaper kan delas. Häftet som utformats sammanväver resultatet av litteraturstudien, enkätundersökningen och intervjuerna på ett lättbegripligt och illustrativt sätt. Häftet visar olika aspekter på landskapsarkitektens yrkesroll, belyser frågan om mångfald bland studenter på utbildningen och agerar som ett stöd för studenter i deras vidare reflektioner kring rollen som landskapsarkitekt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)