Rätt pris för timmerråvaran : en kalkylmodell för Moelven Vänerply AB

University essay from SLU/Dept. of Forest Products

Abstract: En effektiv råvaruanvändning är viktig för att uppnå lönsamhet, särskilt då råvarukostnaden är den enskilt största kostnadsposten för flera skogsindustrier. Vidare kan inköp av skogsråvara med önskade egenskaper leda till lägre produktionskostnader, högre utbyte och ett högre kundvärde genom bättre produkter till konkurrenskraftigare priser. Fördelaktigare råvaruinköp skulle därmed kunna bidra till ökad konkurrenskraft. Moelven Vänerply AB genomför ett omfattande effektiviseringsarbete där bl.a. ökad kunskap om timmerråvarans inverkan på produktionskostnaderna samt utbytet av slutprodukter eftersträvas. Kunskapen skulle kunna öppna upp möjligheter till fördelaktigare råvaruinköp genom att den bäst lämpade råvaran premieras medan sämre lämpad råvara undviks eller köps in till ett pris anpassat till de merkostnader råvaran orsakar. Examensarbetets syfte är att utveckla en kalkylmodell för Moelven Vänerply AB, som utifrån kundernas betalningsvilja för slutprodukten, den egna industrins kostnader och råvarans egenskaper beräknar företagets betalningsförmåga för timmerråvaran. Examensarbetets karaktär har talat för användningen av en abduktiv forskningsstrategi, där insamling av empiriska data och inläsning av teori genomförs parallellt. Allt eftersom datainsamlingen fortskred genom arbetet och förståelsen för de empiriska data fördjupades, förfinades det teoretiska ramverket, innan det slutligen fastställdes. Arbetets teoretiska ramverk utgörs av aktivitetsbaserad produktkalkylering, en kalkyleringsmetod som tillämpar fullständig kostnadsfördelning. Kalkylmetoden beskrivs av Karlsson (2002) som mer rättvis än de traditionella kalkylmetoderna. Orsaken är att varje kalkylobjekt belastas med en kostnad som motsvarar den faktiska resursförbrukningen (Karlsson, 2002). De empiriska data i kalkylmodellen bygger på en analys av Moelven Vänerply AB:s budget för år 2012 samt en analys av företagets produktionsprocesser. Kalkylmodellens uppbyggnad avspeglar produktionsprocesserna för att öka förståelsen för kalkylmodellens användare och för att skapa rätt balans mellan användarvänlighet och noggrannhet. Resultatet av genomförda beräkningar visar att Moelven Vänerply AB har ökade produktionskostnader per 1 m3to.ub timmerråvara för klenare diameterklasser. Samtidigt erhålls högst utbyte av den medelgrova diameterklassen 36 cm, vilket påverkar intäkterna per 1 m3to.ub positivt. Något ökade intäkter kunde inte kompensera för de högre produktionskostnaderna som diameterklass 36 cm orsakar. Sammantaget har Moelven Vänerply AB högst betalningsförmåga för timmerråvara av diameterklass 39 cm.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)