If you book on your own, you travel on your own

University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Abstract: Syfte och forskningsfrågor   Syftet med uppsatsen är att undersöka hur resebyråer möter konsumenters behov i det digitala samhället som präglas av en hård konkurrens. Vi vill också klargöra hur resebyråer konkurrerar i en ny konkurrensmiljö. Vidare vill vi belysa hur förändringar i omvärlden har lett till förändringar i resebranschen. Utifrån vårt syfte kommer vi även att besvara följande forskningsfrågor:   1.     Hur arbetar resebyråer med sociala medier som marknadsföringskanal?   2.     Hur ser resebyråer på konsumenters roll som aktiva medaktörer?   3.     Hur arbetar resebyråer med personlig service?   Metod Studien är baserad på en kvalitativ undersökning. Den har en induktiv ansats med deduktiva inslag. Den empiriska datan är insamlad genom semistrukturerade intervjuer med sju personer som har branschkunskap gällande turism eller har en anknytning och inblick i hur resebyråer arbetar.   Slutsatser Turismbranschen är en bransch som genomgått stora förändringar. För att traditionella resebyråer ska kunna fungera som konkurrenskraftiga mellanhänder i dagens digitala samhälle behöver dess tjänsteerbjudande byggas kring personlig service, kunskap och trygghet. Serviceerbjudandet måste också anpassas efter konsumenters förändrade roll samt kunna levereras via nya digitala verktyg så som sociala medier.    Nyckelord Digitalisering, resebyråer, personlig service, konkurrens, kundmedverkan och sociala medier    

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)