The influence of seating load on internal and marginal fit of a fixed dental prosthesis

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Abstract: Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur olika axiala tryck och skjuvkrafter påverkade marginal och intern passform i en sexledsbro i titan i överkäkens frontregion.Material och metod: En litteratursökning gjordes för att insamla bakgrundsmaterial. Stödtänderna 13 12 11 21 22 23 preparerades på en plastmodell för en sexledsbro och en anatomiskt utformad bro i titan framställdes med hjälp CAD/CAM. En mastermodell av stödtänderna tillverkades i epoxyresin. Genom att använda replikateknik utvärderades brons passform vid olika cementeringstryck; 20, 35, 50, 70 N och 50 N med skjuvkrafter. Varje replika snittades med hjälp av en ”jig” och cementspalten analyserades i ett mikroskop. All data granskades statistiskt.Resultat: Resultatet visade att ett tryck med 20 N generellt gav en ej acceptabel passform och ett tryck med 35 N hade en stor spridning. Vid tryck med 50 N kunde mindre cementspalter ses. De blev inte mindre vid test med 70 N. När skjuvkrafter adderades försämrades resultaten jämfört med försöken med 50 N och 70 N.Konklusion: Ett tryck vid cementering som överstiger 50 N förbättrar ej passformen markant. Närvaro av skjuvkrafter påverkar passformen negativt. Ett lägre tryck på 20 N ger dock en mindre fördelaktig passform jämfört med skjuvkrafter förutsatt att ett tillräckligt högt tryck används. Alla slutsatser var statistiskt signifikanta.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)