Upprätthållning av miljöcertifiering : en komparativ fallstudie på Sveriges lantbruksuniversitet

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Under de senaste åren har miljöfrågan blivit allt mer aktuell i samhället. Detta har gjort att många organisationer anammat verktyg som miljöledningssystem för att kunna jobba mer effektivt med sitt miljöarbete och ständigt följa upp resultat. År 2009 så kom det en ny förordning som innebar att myndigheter med en betydande miljöpåverkan är tvungna att ha ett MLS. Sveriges lantbruksuniversitet är en av de berörda statliga myndigheterna och har sedan 2009 arbetat med att certifiera hela universitetet, idag är 10 av Sveriges lantbruksuniversitets 13 enheter certifierade och de resterande tre kommer att ha certifikat innan årsskiftet 2016/2017. En certifiering av ett miljöledningssystem är inte en engångshändelse utan början på ett miljöarbete som i sin tur fortlöper. För att ledningssystem ska kunna fortsätta upprätthållas effektivt och skapa en strävan om ständig förbättring krävs det fortsatta insatser inom organisationen. I dagens forskning finns det många studier som fokuserar på implementeringen av ett miljöledningssystem, därefter finns det relativt få som tar upp arbetet kring att upprätthålla ett. Syftet med uppsatsen är att beskriva faktorer som utgör förutsättningar för att upprätthålla en miljöcertifiering. Information och empiri har samlats in genom en komparativ fallstudie av två olika enheter på Sveriges lantbruksuniversitet med semi-strukturerade intervjuer. Den komparativa strukturen avser att hitta likheter och skillnader för utfallet hos de två valda enheterna. Intervjuerna har riktats mot personer som har en central roll och en inblick i enheternas miljöarbete. De enheter som använts i studien är Ekologicentrum och Mark-Vatten-Miljö-centrum med en fördjupning utifrån Sveriges lantbruksuniversitets miljöenhet. Teorin baseras på Olivier Boirals studie av framgångsfaktorer och utmaningar i ett miljöledningssystem. I syntesen har teorin kategoriserats mellan två huvud- och tio underrubrikerna; framgångsfaktorer och fallgropar. I framgångsfaktorerna presenteras underrubrikerna; Chefens stöd, Klarhet kring certifikation, Mobilisering av kunskap och anställda, Anpassa standarden till organisationen samt Integrera organisationens mål i ledningssystemet. I fallgroparna presenteras underrubrikerna; Överdriven dokumentation, Brist på uppföljning i systemets kontinuitet, Brist på resurser, Fokus på kommersiell certifiering och Externalisering av implementeringsprocessen. Resultatet från undersökningen finner stöd hos tidigare studier kring faktorer för upprätthållandet av ett miljöledningssystem. Studien tar även fram praktiska moment inom dessa faktorer som används av de två miljöcertifierade enheterna. Förhoppningsvis ska andra organisationer i liknande kontext kunna ta inspiration för metoder och tillvägagångssätt för det egna upprätthållandet av ett miljöledningssystem.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)