Privata skogsägares preferenser och betalningsvilja vid val av maskinstorlek i gallring

University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abstract: Hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata skogsägare och resterande halvan fördelas mellan staten, aktiebolag och övriga privata ägare. När dessa skogsägare brukar sin skog är gallring en vanlig skötselåtgärd för att under en omloppstid öka tillväxten i ett givet bestånd. De flesta gallringar inom skogsbruket görs per uppdrag, där skogsägare och skogsföretag gör upp tillsammans om hur gallringen ska gå till. Detta sker via kommunikation mellan skogsägare och ansvarig virkesköpare eller produktionsledare från skogsföretaget. Det är mellan dessa parter gallringen planeras vilket kan innefatta val av gallringsform, gallringsuttag, stamval, trädslagsval och maskinval. Det är beroende på vad det finns för maskintyper inom olika geografiska områden som avgör ifall skogsägare har möjlighet till att välja mellan maskinmodeller i storlekarna liten, mellanstor eller stor skördare och skotare. Syftet med studien var att undersöka motiven till om, och i sådana fall varför, skogsägare väljer att använda viss maskinstorlek vid gallring. Detta genom att undersöka vilka faktorer som avgör skogsägares val av maskinstorlek vid gallring samt om det finns något samband mellan olika skogsägare som väljer viss maskinstorlek. Även skogsägarnas betalningsvilja för att använda små gallringsmaskiner undersöktes. Studien genomfördes i samarbete med SCA Skog och inom SCA:s verksamhet i Västerbotten samt Ångermanlands skogsförvaltning. En enkätstudie genomfördes med ett urval på tre geografiska områden: Norsjö, Kramfors samt en Kontrollgrupp bestående av Bjurholm, Nordmaling, Örträsk samt Vännäs. I Norsjö och Kramfors fanns möjlighet att använda mindre maskiner vid gallring. Kontrollgruppen har inte haft möjlighet till val av maskinstorlek då mindre maskiner inte fanns att tillgå inom dessa områden. 207 enkäter skickades ut och svarsfrekvensen uppgick till 68 %. Denna studie visade på att skogsägare var beredda att i genomsnitt betala 18 kr mer per m3 för att en liten maskin skulle användas vid gallring. Det fanns dock en stor spridning från 0 – 55 kr mer per m3 och en median på 10 kr mer per m3. Högst andel (27 %) svarade att de var beredda att betala 11–20 kr mer per m3. 17 % svarade att de inte var beredda att betala något mer för användning av en liten maskin, dvs 0 kr mer per m3. Betalningsviljan berodde inte på skogsägarens kön, ålder eller närhet till skogsfastigheten. Studien visade på att valet av maskinstorlek i huvudsak grundade sig på att skogsägare antingen vill minska kör- och stamskador, att gallringen görs av en duktig maskinförare eller att beslutet om maskinstorlek fattas i samråd med virkesköpare. Valet av maskinstorlek berodde inte på skogsägarens kön, ålder eller närhet till skogsfastigheten.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)