Porträttering av män och kvinnor i skogsbrukspress

University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Abstract: Syftet med denna studie var att undersöka hur män och kvinnor representeras i den skogliga pressen i Sverige idag. För att undersöka detta gjordes en kvantitativ bildanalys av det visuella innehållet i tre av de större svenska skogstidskrifterna. Bilderna analyserades utefter ett kodningsschema som behandlade olika stereotyper som påvisats förekomma i tidigare studier. Kodschemats punkter var alla baserade på teori kring kön, genus och stereotyp framställning av kvinnor och män i media. Resultatet visade att män är överrepresenterade i bildmaterialet med 66 % gentemot 34 % kvinnor. Män avbildades oftare än kvinnor i skogliga kontexter och i skogliga yrkesroller. Kvinnor avbildades oftare än män i fritidssammanhang, kontorsmiljöer, i anslutning till familjen och fotograferade uppifrån. Män och kvinnor avbildades lika ofta i formella kläder, något som förväntades vara vanligare hos män. Inte heller infriades stereotypen att kvinnor avbildades oftare i hemmet än män. Endast bilder som uppvisade ett narrativ eller sammanhang inkluderades i studien. Slutsatser som drogs utifrån detta resultat innefattade att tidskrifterna till stor del reflekterar hur skogsbranschen ser ut idag. En av tidskrifterna som uttryckte ett aktivt arbete med jämställdhetsfrågor utmärkte sig med en jämställd representation och en högre andel avbildningar av personer utanför skoglig kontext. Resultaten av studien tyder på att normer och stereotyper fortfarande lever kvar inom skogsbranschen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)