Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

Author: Marcus Älmefur; [2020]

Keywords: rödklöver; Mattenklee; rotröta;

Abstract: Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. På grund av bland annat rotröta försvinner rödklöverplantorna från fältet och då försvinner dessa egenskaper. Målet med detta examensarbete var att ta fram en strategi för att öka klöverhalten och jämnheten i foderkvaliteten i vallar med liggtid längre än två år. I detta arbete utfördes fältstudier utanför Örebro (Närke) med en Schweizisk typ av rödklöver (Mattenklee – mattbildande klöver). Mattenklee har i internationella försök visat sig ha en god uthållighet. Rötter från ettårig och femårig (skördeår) Mattenklee av sorterna Corvus (2n) och Carbo (4n) (i blandning) jämfördes med ettårig och treårig SW Ares (2n). I femårsrutan med Mattenklee Corvus och Carbo togs tre vallskördar. Mattenkleesorter som tidigare varit med i officiella svenska sortprovningen jämfördes med SW Vicky som mätare med avseende på skörd. För att visa om det var någon ekonomisk vinning med ökad uthållighet beräknades kostnaden för ökad kvävegödsling vid klöverbortfall baserat på treåriga och fyraåriga försök. Resultaten från fältstudierna visade att plantor från femåriga Mattenklee Corvus och Carbo bildade laterala rötter som försörjde plantorna med vatten och näring, vilket kan förklara uthålligheten hos Mattenklee. Genomgång av data från officiella svenska sortprovningen visade att sorter av Mattenklee hävdade sig mot mätare SW Vicky med avseende på skörd. Konsekvensen av minskad rödklöverandel är att vallen behöver kompletteras med mer kvävegödsel för att erhålla samma råproteinhalt i jämförelse med en vall med en hög andel rödklöver. Slutsatsen av arbetet är också en rekommendation att rödklöver behöver testas i minst tre skördeår i officiella svenska sortprovningen för att testa uthållighet och för att överensstämma med vallstödens krav på tre år som huvudgröda.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)