CRPD in Cambodia - Effectiveness of Inclusion through Affirmative Action in Employment

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Abstract: Efter ett våldsamt förflutet, med såväl invärtes som utvärtes konflikter så lämnades Kambodja att se hela sin statsapparat falla i spillror. Detta försatte landet i ett tillstånd som bär kvar sina spår än idag, där dess offentliga verksamhet lider av svaga institutioner och korruption, vilket i sin tur har lett till ett försvårande av att genomdriva och upprätthålla rättsliga regleringar. I ljuset av detta så undersöker jag hur Kambodja har lyckats genomföra sina åtaganden som följer av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Jag fokuserar särskilt på hur landet inkluderar personer med funktionsnedsättning i samhället genom arbetsmarknaden, via kvotering. Min forskning undersöker effektiviteten i Kambodjas kvoteringssystem genom att jämföra de nationella regler som instiftar och upprätthåller kvoterna, med deras internationella motsvarigheter. Tillsammans med omkringliggande rättsregler. Jag genomför också intervjuer med de som berörs av lagen, för att försöka ta reda på hur reglerna lyckas påverka det samhälle som de verkar i, samtidigt som samhället i sig påverkar reglernas effektivitet. Jag finner att Kambodjas regler skiljer sig från de internationella regler som de är ämnade att genomföra. Detta både beror av, och fortsätter att förstärka, en brist på förståelse för funktionsnedsatta personers rättigheter, speciellt avseende den socialt inriktade begreppsbildning som FN:s konvention använder sig av. Bristen på medvetenhet om ämnet återspeglas inte bara i de rättsliga dokumenten, utan även i hur de används, samt samhället i stort. Detta får till följd av att reglerna brister i sin effektivitet och därmed att till viss del uppnå sitt syfte – inkludering.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)