Validering av den svenska översättningen av Communicative Participation Item Bank på individer med Parkinsons sjukdom eller atypisk parkinsonism

University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Abstract: Studiens syfte var att validera Frågebank om Kommunikativ Delaktighet (FKD), vilket är den svenska översättningen av Communicative Participation Item Bank. Det är ett självskattningsformulär som mäter kommunikativ delaktighet. Studien inkluderade 12 individer med dysartri till följd av Parkinsons sjukdom eller atypisk parkinsonism. Frågebank om Kommunikativ Delaktighet validerades genom kognitiva intervjuer och genom att mäta samband mellan deltagarnas svar på fyra utvalda frågor i Frågebank om Kommunikativ Delaktighet jämfört med fyra liknande frågor i Självsvarsformulär Om Förvärvade Talsvårigheter. Intern konsistens mättes för att undersöka reliabiliteten av FKD. Utifrån deltagarnas kommentarer i de kognitiva intervjuerna reviderades sju frågor. Resultaten indikerade att Frågebank om Kommunikativ Delaktighet mäter det som den avser att mäta, det vill säga kommunikativ delaktighet. Frågebank om Kommunikativ Delaktighet är ett positivt tillskott till det logopediska arbetsfältet eftersom det inte finns något svenskt formulär som enbart mäter kommunikativ delaktighet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)