Kvalitetssystemet eller medarbetarnas inställning – vilket väger tyngst?

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Att arbeta med kvalitet är idag en självklarhet för de flesta företag och organisationer. I Sverige idag finns det cirka en miljon företag, och bara en bråkdel är certifierade enligt något formellt kvalitetsledningssystem. Att certifiera företaget enligt ett formellt system kan vara dyrt och svårt, speciellt för små och medelstora företagare. Det här arbetet innefattar en litteraturstudie med fokus på kvalitet och ISO 9001. Arbetet innehåller också en fallstudie där två företag jämförs inom anläggningsbranschen. I fallstudien genomfördes företagsbesök och intervjuer med en systemansvarig, en produktionsansvarig och en anläggningsarbetare på respektive företag. Syftet med detta arbete är att analysera två företags kvalitetsarbete för att kunna se vilka fördelar och nackdelar det finns mellan deras olika kvalitetssystem. De kvalitetssystem som analyserats är ISO 9001 och ett egenutvecklat system utan formell certifiering. Arbetet undersöker även betydelsen av inställningen hos personalen i alla led. Intervjuerna ger en bild av att kvalitetssystemen kan både vara krångliga och byråkratiska samtidigt som systemen kan används på ett effektivt och rationellt sätt, det är viljan och engagemanget som avgör hur väl ett företag arbetar med sitt kvalitetssystem. Både inställning och kvalitetssystemet måste fungera för att företagen ska uppnå rätt kvalitet vid leverans till kund. Att arbeta med produktkvalitet kan vara svårt då det finns flera olika definitioner av ordet kvalitet. Det här arbetet har utgått företagens intervjusvar som mått på levererad kvalitet till kund. Det har inte funnits utrymme för någon kundundersökning där kunderna till dessa två företag har fått delge sina åsikter om den levererade kvaliteten.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)