Vilka kunskaper har skolbarn om matens ursprung och varifrån denna kommer? : en kvalitativ studie i årskurs 5

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Author: Tor Pålsson; [2019]

Keywords: barn; mat; livsmedel; ursprung; kunskap;

Abstract: Ett viktigt område är framtidens matförsörjning och dess utmaningar. För att hantera dessa utmaningar krävs både kunskap och kreativitet samt att framtida generationer i ett tidigt skede förstår hur dagens matproduktion fungerar och är uppbyggd. Detta i syfte att möjliggöra kloka val och avvägningar kring mat samt för att sätten vi producerar mat på ska kunna utvecklas. Målet med studien är därför att få en inblick i barns kunskaper om matens ursprung och på vilka sätt de erhållit dessa kunskaper. Resultaten visade att barnens kunskaper om matens ursprung varierade kraftigt. Barn tenderar att ge mer spontana och oförutsägbara svar än förväntat. Ett par intressanta slutsatser kunde dras, nämligen att källorna vilka barnen hämtade sina kunskaper från i första hand tycks vara personliga upplevelser vilka inhämtats genom familj och släkt respektive tv-program. Det gick inte att påvisa att kunskaperna härstammade från den undervisning barnen erhållit i skolan. Samtliga barn visade i ett initialt skede sig ha till synes bristande kunskaper men kunde med tiden resonera sig fram till korrekta antaganden och fakta inom området. Det gick inte att påvisa att barnens kön haft någon påverkan på resultaten i denna studie. Utifrån denna studie verkar barnens primära källa till kunskap om maten vara hemmet snarare än skolan. Detta föranleder att rekommendera en översyn av innehållet i skolans utbildningsplan för att säkerställa att alla skolbarn erhåller kunskaper inom detta ämne vilket berör oss alla idag såväl som i framtiden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)