Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB

University essay from SLU/Dept. of Forest Products

Abstract: Stora Enso Packaging AB (SEPack) är en av Sveriges fyra stora wellpapptillverkare och har cirka 25 procent av den svenska marknaden. I dagsläget är SEPack den enda av de fyra som inte har en generell lösning för elektronisk handel gentemot sina kunder. Representanter för värdföretaget efterfrågade underlag inför beslut om ett eventuellt införande av en e-handelslösning för företaget. För att hamna rätt med investeringen ville SEPack klargöra vilken information och vilka funktioner inom ramen för en e-handelslösning som innebar mest nytta för wellpappköpare. Man ville också klargöra vilken information och vilka funktioner som skulle vara mest intressanta ur värdföretagets perspektiv.Undersökningen delades upp i tre steg. I steg 1 genomfördes intervjuer med utvecklare av e-handelslösningar samt med företrädare för industri med förutsättningar liknande SEPacks. Detta för att samla in erfarenheter av vad som brukar ingå i en e-handelslösning vilket sedan bland annat skulle ligga till grund för utformandet av en enkät. I steg 2 genomfördes en enkätundersökning riktad mot wellpappköpare med målsättningen att kartlägga hur högt köpare skattade nyttan med de olika typer av information och funktioner som framkommit i steg 1. Respondenterna avgav sina svar på en sjugradig skala från 1 (mycket liten nytta) till 7 (mycket stor nytta). Slutligen i steg 3 genomfördes intervjuer med nyckelpersoner inom SEPack angående potentiella nyttoeffekter av en e-handelslösning i enlighet med den som behandlats enkäten.Resultatet visar framför allt att det finns en jämn och relativt stark efterfrågan för både orderhantering och ökad tillgänglighet av information. Medelvärdena ligger genomgående högt vilket visar att köpare i allmänhet ser stor nytta med vad som skulle kunna kallas ett typiskt innehåll i en e-handelslösning. För SEPacks del finns den största potentialen för kostnadsbesparingar i det förväntade, nämligen automatiserad orderläggning. Därutöver finns en mängd indirekta nyttoeffekter av att införa en e-handelslösning varav den på sikt viktigaste kan antas vara att uppfylla förutsättningar för att även fortsättningsvis få vara med och konkurrera om affärsmöjligheter.Den traditionella synen på affärsverksamhet inom tillverkande industri där leverantören fokuserar på varan och passar in den i en specifik process hos köparen är enligt mig ett perspektiv som tappat i aktualitet i takt med hårdnande konkurrens. Genom att införa en e-handelslösning öppnar SEPack för möjligheter att kunna medverka till bättre lönsamhet i fler av köparens processer. Något som gör dem till en ännu mer attraktiv affärspartner. Detta är enligt mig att betrakta som ett steg i en tidsenlig riktning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)