The Tales of Interracial Relationships - How Interracial Couples in Sweden Experience Being Treated in Everyday Life

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Abstract: Rasideologier och tankar om rashygien är något som präglat svensk historia sedan andra världskriget. Begreppet ras har varit, och är fortfarande idag ett kontroversiellt ämne i Sverige, och har såväl i den akademiska världen som i dagligt tal kommit att bytas ut mot begreppet etnicitet. Tankar om ras och/ eller etnicitet kopplat till sexualitet är i dagsläget föga beforskat i den svenska kontexten. Denna uppsats har som fokus att studera hur ras och/eller etniskt blandade par definierar sig själva, samt hur de upplever att de blir bemötta av sin sociala omgivning i en svensk kontext. Resultaten visar att paren definierar sig på olika sätt, med hänvisning till etnisk tillhörighet eller beskrivningar av synliga skillnader vad gäller hud- och hårfärg. Det är mindre vanligt att par talar om sig själva i termer av skillnader i rastillhörighet. Resultaten visar även att paren bemöts av stereotypa föreställningar kopplat till rasblandade relationer, mer specifikt kopplat till den icke-vita partnern, i både nära så väl som mer avlägsna sociala sammanhang. Dessa föreställningar har inte sällan både en exotifierande och sexualiserande karaktär, där antagandet om den icke-vita partnern som sexuellt exotisk görs.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)