Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. Städer som erbjuder barn och ungdomar ett brett utbud av möjligheter, utmaningar och rörelsefrihet bidrar till ett hälsosamt liv med minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet. Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Det är en viktig politisk markering för att barnets bästa måste beaktas i stadsplaneringen. Syftet med examensarbetet är att visa hur landskapsarkitektur kan bidra till en sådan utveckling genom att erbjuda attraktivare, mer stimulerande och utmanande urbana utemiljöer. Examensarbetet ska kunna ses som ett inlägg i debatten om barns och ungdomars plats i staden – om vad välfungerande stadsrum innebär för deras liv och utveckling. Den temporära landskapsarkitekturen undersöks som medel för att påbörja en omvandlingsprocess mot en barnvänligare stad. Under landskapsarkitektutbildningen har jag praktiskt testat både egna och andras teorier. Pingisbordet på SLU, pingisbordet vid Årstaviken och poesiplanket på Skånegatan, olika former av temporär landskapsarkitektur, blev min ingång till examensarbetet. Mina projekt och test har kompletterats med avhandlingar, utredningar och forskningsrapporter om ungdomar, stillasittande, barn och unga i staden och temporär arkitektur. Litteraturstudien landade i tre underrubriker: Staden, Platsen och Processen. Avsnittet “Staden” redogör för en mer övergripande planering med fokus på aktivitet och barn. Under rubriken “Platsen” beskrivs resonemang kring vad som skapar aktiva och livfulla miljöer. Avsnittet “Processen” redogör för hur en omvandling kan påbörjas. Tre referensprojekt ger en inblick i hur andra svarat på liknande utmaningar. Gestaltningsförslaget använder form och funktion för att skapa upplevelser och svara mot mitt syfte och min frågeställning. Sommarlovsstaden presenteras i form av en produktkatalog med text, illustrationer och en visionsbild: byggblock, spelbord, bibliotek, poesiplank, solrosfält, pingisbord, högtalare, first aid kit och krusning är temporära installationer som placeras ut på en eller flera platser i staden. Installationerna utgör en möjlighet som utvecklar och förändrar sättet vi ser på våra gemensamma platser. Min förhoppning är att detta exjobb ger en bättre förståelse för vikten av att värna barn och ungdomar när staden och dess platser planeras. Att de beslut politiker och planerare tar idag sätter förutsättningarna för aktiva och hälsosamma liv som påverkar många generationer framåt. Jag hoppas att mitt arbete kan främja en lite barnsligare stad. Genom att tillföra värme och lekfullhet kan vi få fler människor att känna sig inkluderade i staden. Jag hoppas även att betraktelsesättet som utgår ifrån en tillit till människor lever vidare även efter sommaren 2020.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)