Generationsskifte i västerbottnisk skog : ett genusperspektiv på egendomsöverlåtelsen

University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Abstract: Med utgångspunkt i en specifik (men typisk) jordbruksfastighet i Västerbotten, har vi problematiserat hemmansöverföringen från 1830 fram till idag. Syftet med den här studien var att få en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkat hemmansöverföringen i Västerbotten och hur det har förändrats över tid. Empirin har bestått av en levnadshistoria som vi fått ta del av, där beskrivs hur ett kronohemman överlåtits från generation till generation. Datainsamlingen bestod av litteratursök i olika biblioteksdatabaser och sökningar i riksarkivets- och lantmäteriets databaser. Det teoretiska ramverket som resultatet baseras på är en spindelnätsmodell bestående av sex teoretiska begrepp. Dessa sex begrepp är äganderätt, arv, äktenskap, skatter, arbete och kön. Tidigare forskning har visat att kön har stor betydelse i frågan om vem som får överta fastigheten. Det vanligaste är att en broder övertar, så även i vårt empiriska material. Kvinnan övertar när broder saknas med ett undantag i denna studie. En könsmaktsordning har funnits i alla tider och finns till viss del fortfarande idag. Under den tidsram vår studie spänner över har rätten att äga och bruka sin egendom blivit jämställd. Äktenskapet har varit den enda möjligheten för kvinnan att indirekt förvalta skog och för den fattige mannen att höja sin status genom giftorätten. Arbetet var uppdelat efter kön. Kvinnan skötte de uppgifter som hade lägst status och detta är något som tyvärr hänger kvar i viss mån. En skillnad är att kvinnan numera arbetar utanför hemmet, precis som mannen gör. Skatterna har historiskt, i stor utsträckning, förändrats i samband med krig och när nya kungar tillträtt tronen. 1902 lades grunden till det skattesystem som vi har idag. Generationsväxlingarna i vårt fall, beskriver att samtliga sex begrepp, med få undantag, följer de generella teoretiska mönster tidigare forskning presenterat.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)