THE IMPACT OF CRIME NEWS COVERAGE ON FEAR OF CRIME AMONG THE AUDIENCE- A CONTENT ANALYSIS OF THE PORTRAYAL OF INFORMAION IN LOCAL NEWSPAPERS

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Abstract: Nyhetsrapporteringen av brott och dess inverkan på läsarnas rädsla för brott har i årtionden studerats som ett socialt problem. Dessa studier indikerar på en relation mellan exponeringen av brottsnyheter och uppkomsten av rädsla för brott. Däremot är forskningen gällande brottsrapportering begränsad och lämnar utrymme för frågor gällande hur bristen på information i porträtteringen av brottsnyheter påverkar rädslan för brott bland läsarna. Denna studie undersöker hur presentationen av brottsnyheter gällande mängden information som tilldelas läsaren ser ut och hur denna rapportering påverkar rädslan för brott bland läsarna. Urvalet för studien består av 900 brottsartiklar, publicerade i två lokaltidningar i Skåne, Sverige. Genom innehållsanalys studeras artiklarna utifrån de teoretiska perspektiven kontrollokus, tillskrivning av ansvar och nedåtriktad jämförelse. Resultaten visar att både information gällande kontexten av en brottshandling samt information gällande egenskaper hos offer och gärningsperson sällan porträtteras i brottsartiklar. Resultatet visar också på att frånvaron av denna information kan påverka läsarnas rädsla för brott. Det antyds att detta beror på upplevelsen av bristen att själv kontrollera brottshändelser samt en bristande förmåga att kunna avgöra sin egen risk för utsatthet för brott. Avslutningsvis föreslås utbildning av journalister i författande metoder som kan minskar risken för rädsla för brott bland läsarna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)