Fiberinnehållets relevans i viktminskningsfoder för hund

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Author: Sofie Davidson; [2017]

Keywords: hund; viktminskning; foder; mättnad; fibrer; växttråd;

Abstract: Övervikt hos hundar är ett stort problem i samhället. För att åstadkomma en viktnedgång är ett viktminskningsfoder ett bra verktyg. Sammansättningen av fodret ska se till att hunden tillgodoser sig sitt dagliga näringsbehov och samtidigt gå ner i vikt genom ett begränsat energiintag. Ett viktminskningsfoder bör ha en lägre energitäthet än ett vanligt foder då det gör att en större volym kan ges till hunden vilket påverkar mättnadskänslan. En svårighet för en lyckad viktnedgång är att ett reducerat energiintag skapar hunger vilket kan leda till att hunden tigger som i sin tur ökar risken att djurägaren inte lyckas fullfölja dieten. Strategier för att öka mättnad är därför en viktig faktor för viktminskningens resultat och påverkas av fodrets sammansättning. Fibrer används i viktminskningsfoder för att dryga ut energitätheten och öka utfodringsvolymen vilket ger en ökad mättnadskänsla. Denna effekt är dock omdebatterad. Syftet med arbetet var att undersöka fibrers relevans i viktminskningsfoder för hundar i en litteraturstudie. Det kompletterades med en fodergranskning av fiberinnehållet i fem veterinärmedicinska viktminskningsfoder. Arbetet inriktades på torrfoder. Från foderföretagens hemsidor hämtades information om analysvärden som räknades om till torrsubstans för att kunna jämföras med varandra. Resultatet av fodergranskningen visade att fiberinnehållet varierade. Royal Canin Satiety Weight Management (18,34 % av TS) hade högst följt av Purina Plo Plan Veterinary Diets OM Overweight Management (18,18 % av TS), Hill’s Precription Diet Metabolic Canine Original (14,54 % av TS), Specific Weight Reduction (14,10 % av TS) och Hill’s Prescription Diet Canine r/d (13,37 % av TS). Royal Canin Satiety Weight Management och Purina Plo Plan Veterinary Diets OM Overweight Management hade högst fiberinnehåll och lägst energiinnehåll (269,2 kcal/100g foder respektive 262,4 kcal/100g foder) och kunde därmed ges i en större utfodringsvolym till hunden. Litteraturstudien visade att fiberinnehållets relevans i viktminskningsfoder är omdebatterad. Fördelen med ett högt innehåll av olösliga fibrer är att det minskar energitätheten i fodret vilket gör att en större mängd av fodret kan ges till hunden. Detta styrktes av fodergranskningens resultat. Det kan ge ägaren tillfredsställelse att kunna ge mer foder till sin hund, men det råder skilda meningar om huruvida det påverkar mättnaden hos hunden. Vissa studier menar att lösliga fibrer skulle kunna bidra mer till mättnadskänsla och därmed en effektivare viktminskning än olösliga fibrer. Andra studier menar att foder med både högt fiber- och proteininnehåll kan ge en större effekt på mättnad och viktminskning än ett foder med antingen högt fiber- eller proteininnehåll. Det finns även studier som inte visar på några effekter av fibrer i viktminskningsfoder.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)