Museum as Activist: (Re)inventing Institutional Paradigm at the Museum of Movements in Malmö

University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

Abstract: Vad händer bakom museimontrar och magasindörrar? Vem bestämmer vilket kulturarv som ska bevaras och vilken del av det ska utställas? Vem driver det osynliga maskineriet av museernas backstage-funktioner och genomför dagliga museirutiner? Museer som modernitetsinstitutioner har en särskild roll i processen för kunskapsproduktion och maktfördelning inom samhällen, först och främst genom att synliggöra vissa grupper och historier. Sedan 1900-talet uppmärkte man efterfrågan på strukturella förändringar i museer och på 2000-talet står det klart att museer behöver agera och framhålla sitt sociala ansvar. Det leder dock ganska ofta till projekt som satsar på museets externa funktioner, till exempel programverksamhet och utställningsproduktion. I denna masteruppsats föreslår jag en ram för att omformulera museets inre strukturer och analysera ett ambitiöst museiprojekt som utvecklas i Malmö. Malmö är en av de brännpunkterna för migrationsdiskursen eftersom den förbinder Sverige med kontinenten via Öresundsbron. Staden är också känd för sin starka tradition av folkrörelser och aktivism. Rörelsernas museum i Malmö (eller det nationella demokrati- och migrationsmuseet) är ett projekt inriktat på breda ämnen som migration, mänskliga rättigheter, demokratiska folkrörelser och idéburna organisationer. En förstudie genomförd av Kulturförvaltningen i Malmö Stad under 2016–2017 framhävde vikten av att etablera den framtida institutionen i form av ett museum: ett öppet, tryggt och trovärdigt offentligt utrymme som kan skapa en diskussion kring problematiska samhällsfrågor. För att förstå hur aktivism och samhällsskapande initiativ kan hitta en plats i museets hjärta använder jag en kulturanalytisk studie av aktivism och folkrörelser som genomfördes vid Kulturförvaltningen i Malmö Stad under hösten 2017. Genom att koppla ihop traditionell museipraxis med aktivistkulturer strävar jag efter att svara på frågan om det är möjligt för en kulturinstitution att ta sin egen ställning som aktivist i det moderna samhället.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)