Hur väljer unga blivande jord- och skogsägare bank när ett ägarskifte ska genomföras på fastigheten?

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Dagens jord- och skogsägare står inför ett kommande ägarskifte då cirka en fjärdedel av Sveriges jord- och skogsägare är över 60 år gamla. Marknadspriserna och insatsvarorna har ökat kraftigt den senaste perioden. Allt fler banker har valt att finansiera lån till jord- och skogsbruksägare då säkerheten är stabil och lönsamheten god. En generellt försämrad lönsamhet inom jord- och skogsbruket har lett till att bankerna kommer ställa hårdare krav när belåning sker. Dagens generation skiljer sig ifrån den äldre då de är lyhörda och har möjlighet att byta bank över en natt. Studien bygger på 15 intervjuer av blivande jord- och skogsägare fördelat runt om i landet. Studien har fått fram två olika typer av unga blivande jord-och skogsägargrupper, de räntebenägna och de personalbenägna kunderna. De räntebenägna unga blivande jord- och skogsägarna har stor kännedom om vad deras jord- och skogsfastighet har för lönsamhet och vad finansering kostar, d.v.s. räntor och amortering. Därav kan de välja en bank som erbjuder mindre kompetens och erfarenhet men får således marknadens lägsta ränta. Detta skiljer sig ifrån de jord- och skogsägare som är mer personalbenägna. De ställer högre krav på bankens erfarenhet och kunskap. För detta kan de tänka sig att betala en högre ränta. Jord- och skogsbranschens kundkrets är mycket traditionsbundna kunder. Oavsett om de unga blivande jord- och skogsägarna är har två olika krav-specifikationer är deras slutvärdering desamma. Familjens jord- och skogsfastighet ska gå vidare till nästa generation. Syftet med denna studie är att beskriva och identifiera vad de unga blivande jord- och skogsägarna anser vara viktigt när val av bank görs inför kommande generationsskifte.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)