Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. Den valda platsen för gestaltningsförslaget är en tomt i Ramshammar, Eskilstuna, tillhörande en nybyggd villa där trädgården hittills består av gräs och vilda örter. Förslaget visar hur man med ätbara växter kan skapa samma rumslighet och uppnå samma estetiska värden som med andra träd, buskar och perenner. Målet med gestaltningen är att det varje dag under så stor del av året som möjligt går att skörda något i trädgården. Uppsatsen berör trädgårdsodlingens historia och stadsodlingens utveckling i Sverige, för att ge en bakgrund till villaträdgården och hur den kan gestaltas med ätbara växter. Med rådande trädgårds- och odlingstrender i Sverige är odling av ätbara växter aktuellt för många grupper i samhället. Uppsatsen består av en inventeringsdel, en analysdel och en gestaltningsdel. I resultatavsnittet presenteras en illustrationsplan med tillhörande artlista och en beskrivning för gestaltningen. Där förklaras vilka arter som valts för den aktuella växtplatsen utifrån deras karaktär, prydnadsvärde, skötselmässiga egenskaper och förutsättningar att klara sig på platsen. Pollinering och spridning av skördetider är viktiga delar i förslaget. Den aktuella tomten är belägen i Mälardalen i växtzon II, med svårbearbetad lerjord och ett öppet, vindutsatt läge. Växterna har uppgiften att ge skydd för vind och sol samtidigt som de skapar rum, lummighet och karaktär åt huvudbyggnadens närmiljö. Den svenska plantskola varifrån urvalet av växtmaterial är gjort har ett brett sortiment av ätbara växter, men i det specifika växtläget är selektionen av arter och sorter avgörande för en gynnsam utveckling och goda skördar. I uppsatsens diskussionsavsnitt ges exempel på viktiga aspekter, problem och möjligheter med trädgårdar som har ätbara växter i fokus.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)