Äggsvinn i livsmedelsbutik : en fallstudie av svinn och effekten av en förlängd försäljningstid

University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

Abstract: Matsvinnet är ett allvarligt globalt problem, en tredjedel av den totala matproduktionen i världen slängs. Detta resursslöseri är oacceptabelt då vi redan överskrider vår planets produktionskapacitet. Sverige är inget undantag, vårt matavfall är drygt 1,2 miljoner ton och svinn förekommer i hela vår livsmedelskedja. Livsmedelsbutiker står för mellan 70–125 kton av matavfallet och upp till 90 % av detta kan vara onödigt. En hög andel onödigt matavfall gör butikerna intressanta vid arbete med att minska svinnet. Butiker ligger i slutet av livsmedelskedjan och med varje steg fram till slutprodukt adderas kostnader i form av resurser och investeringar vilket gör att minskat svinn i butiksledet ger stora besparingar. Ett minskat matsvinn gör att onödig produktion kan undvikas vilket i sin tur bidrar till att uppnå flera av de svenska miljömålen. Ägg är en unik produkt då både försäljningstid i butik (21 dagar) och bäst före-datum (28 dagar) bestäms av EU-regler. Ägg som förvaras i kyl, vilket ofta är fallet bland butiker och konsumenter i Sverige, har dock en hållbarhetstid på två till tre månader. Studiens mål var att bidra till att reducera miljöbelastningen från den svenska livsmedelskedjan genom att öka kunskapen och förståelsen om hur matsvinnet, med fokus på ägg i butik, kan minska. Syftet med studien var att genom en fallstudie kvantifiera mängden äggsvinn från livsmedelsbutiker och de utsläpp de ger upphov till. Vidare var syftet att simulera effekten av förlängd försäljningstid med avseende på äggsvinn. För att beräkna äggsvinnet i butik kvantifierades försäljnings- och svinndata från sex Willysbutiker. Tidserien sträckte sig över fem år med data för varje vecka och enskild butik. Multipel linjär regression-analys användes för att prediktera svinn vid förlängd försäljningstid. Modellens variabler för att förutsäga svinnet var minsta orderstorlek, omsättning och försäljningstid. Den potentiella miljöbesparingen beräknades med emissionsfaktorer för klimatpåverkan, övergödning och försurning. Resultatet visade att butikerna i studien hade ett äggsvinn på 0,32 % av försäljningen av ägg. Detta skulle i Sverige motsvara ett svinn på cirka 330 ton ägg per år. Svinnet varierar dock relativt mycket både från år till år och mellan butiker. Missbedömning vid inköp kan resultera i mycket svinn, speciellt vid storhelger som jul och påsk. Vidare visade resultatet att äggsvinnet potentiellt kan minska med 36 % vid en förlängd försäljningstid till 90 dagar. Om äggsvinnet minskar med 36 % motsvarar det en miljöbesparing i Sverige på drygt 200 ton CO2-ekv, 16 ton NO3-ekv. och 3 ton SO2-ekvivalenter per år. Enligt modellen gav förlängd försäljningstid störst effekt i början vilket gör att även kortare förlängning kan minska svinnet effektivt. De huvudsakliga slutsatserna från studien är att äggsvinnet generellt är lågt i de studerade butikerna men varierar relativt mycket. En förlängd försäljningstid har potential att minska svinnet med mer än en tredjedel. Minskat äggsvinn ger miljöbesparingar som bidrar till att uppnå miljömålen och detta bör kunna ske utan större kostnader.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)