Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. För mjölkproduktionen har detta inneburit färre men större besättningar och med en ökad avkastning i kg mjölk per producerande ko. Högre insatskostnader kring produktionen har lett till strävan efter ökad avkastning och lägre insatskostnader per producerande ko. Sveriges kodatabas, Kokontrollen samlar all data som är relaterad till mjölkproduktionen. Kokontrollen har bidragit till avelsframsteg, förbätt-ringar inom utfodring och andra produktionsstyrningsredskap. Dessa faktorer har på sikt bidragit till ökad mjölkavkastning. För producenter anslutna till Kokontrollen finns möjlighet att följa upp sina produktionssiffror och nyckeltal via Växa Sveriges hjälpverktyg som finns på webben. Trots att ca 80 % av alla mjölkproducenter i Sverige är anslutna till Kokontrollen så är det betydligt färre som aktivt loggar in i hjälp-verktygen som Växa Sverige erbjuder. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mel-lan mjölkavkastning och användandet av produktionsrelaterade hjälpverktyg som presenteras på Växa Sveriges webbsida samt vad det låga användandet av hjälpverktygen kan bero på. Studien bygger på en statistisk undersökning baserad på underlag av mjölkproducenter anslutna till Kokontrollen samt en intervjustudie gjorts med sju stycken mjölkproducenter. Resultatet visade på ett positivt samband mellan användande av Växa Sveriges hjälpverktyg och mjölkavkastningen. Mjölkproducenter med större besättningsstorlek och mer avancerad mjölkningsutrustning använder hjälp-verktygen mer frekvent än mindre uppbundna besättningar. Den intervjustu-die som gjorts visar också på en efterfrågan om uppdatering av användarbar-heten av hjälpverktygen, samt ett tätare samarbete mellan robottillverkare och Växa Sverige efterfrågas av gårdar med automatiska mjölkningssytem (AMS).

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)