Utformning av spaltbevattning : kan det vara vägen mot renare grisar?

University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Hygien i svenska slaktsvinsstallar och arbetsbelastningen under sommartid kan vara ett problem i Sverige på grund av att grisarna använder den fasta liggytan som gödselyta under sommartid. Att grisen försöker kyla sig när den utsätts för värmestress, hög beläggning, icke optimal utfodringsstrategi samt ökad produktivitet är faktorer som alla bidrar till dålig boxhygien. Detta påverkar både personerna som arbetar i stallet samt grisens välmående då det i stallarna blir nedsmutsade boxar och en ökad ammoniakavgång. I Sverige är det lag på en fast liggyta som möjliggör att lantbrukare kan ge grisen sysselsättning i form av halm. Grisar som är gödselförorenade bidrar till problematik inom djurvälfärd samt ur ett livsmedelssäkerhets perspektiv och denna problematik behöver åtgärdas på något sätt. I detta examensarbete undersöks frågan om spaltbevattning kan vara en lösning genom en enkätstudie. Enkäter skickades ut till lantbrukare som har som har spaltbevattning. Det innehåller också en litteraturstudie som ska ge mer kunskap inom ämnet spaltbevattning. Punkter som det diskuteras kring är om spaltbevattning kan bidra till en bättre miljö i de svenska stallarna och om det går att minska andelen gödselförorenande grisar. Investeringskostnad, etiska och sociala aspekter är också viktiga frågor som bearbetas. Dessa punkter diskuteras utifrån två olika utformningar av spaltbevattning; droppbevattning och duschbevattning. Droppbevattning innebär att det droppar vatten ned på spaltgången medan duschbevattning är en dusch av vatten med mindre droppar som sprutas ned på spaltgången. Det som påvisats är att de olika systemen bidrar till minskning i arbetstid gällande gödselskrapning och att boxhygienen blir bättre. Duschbevattningen leder till att grisen kan kylas och således få ett bättre välmående. Det är enligt lantbrukarna däremot ingen kvickfix som leder till att alla boxar blir rena direkt. Med droppbevattning väljer grisen att inte ligga på spalten. Grisen slappnar inte av med droppande vatten på sig och sover då på den torra liggytan vilket kan vara en bidragande orsak till att dessa boxar blir renare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)