Treatment effects and adherence of van Beek activator during the first year comparing two wear-time prescriptions assessed by microsensors: a randomized clinical trial

University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

Abstract: Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera följsamheten och förändringen i det horisontella överbettet hos patienter som behandlas med en van Beek-aktivator, under det första behandlingsåret, genom att jämföra två rekommenderade användningstider; 8 timmar och 12 timmar. Material och metod: Totalt 20 patienter, 9 flickor och 11 pojkar, med en medelålder på 10,0 år, ingick i undersökningsmaterialet. Samtliga patienter diagnosticerades med en Angle Class II-bettavvikelse, och behandlades med en van Beek-aktivator. Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper med olika rekommenderade användningstider; 8 timmar och 12 timmar. Följsamhetsnivån mättes med hjälp av TheraMon®, en mikrosensor, inbäddad i aktivatorn. Följsamheten, det horisontella och det vertikala överbettet registrerades efter 3, 6, 9 och 12 månader. Resultat: I båda grupperna observerades en minskning av både det horisontella och vertikala överbettet. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 8- och 12-timmarsgruppen för reduktion av överbetten. Följsamheten var däremot bättre i 8-timmarsgruppen under hela 12-månadersperioden.Slutsatser: En rekommenderad användningstid på 8 timmar per dag visade en högre nivå av följsamhet än 12 timmar, i den aktuella studien. Ingen klinisk signifikant skillnad i behandlingseffekt upptäcktes mellan 8-timmars och 12-timmars rekommenderad användningstid. Följsamhetsnivån är högre under de första 6 månaderna av en behandling och minskar sedan mellan 6-12 månader.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)